Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii w zakresie postanowień zawartych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom, w formie pisemnego stanowiska, drogą elektroniczną na adres kz@um.bytom.pl lub na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Polityki Społecznej
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej w Bytomiu wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

Projekt uchwałyt zmieniającej uchwałę nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu

Podsumowanie konsultacji

Bytom, 13 lutego 2024 r.
KZ.8120.4.1.2024
 
 
 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., w okresie od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.
Informację o wszczęciu procedury konsultacyjnej opublikowano w dniach od 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r., na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego mieszczących się przy ul. Parkowej 2 i przy pl. Jana III Sobieskiego 3 oraz na Platformie konsultacji pod adresem www.konsultacje.bytom.pl.
Projekt uchwały zamieszczono na stronie BIP Gminy Bytom od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 9 lutego 2024 r.,
Termin składania uwag i opinii dot. projektu uchwały upłynął z dniem 9 lutego 2024 r.
W wyznaczonym terminie do wskazanej komórki organizacyjnej urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dot. przedmiotowego projektu uchwały.
 
Protokół z konsultacji z dnia 2024-02-15