Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej

projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu

 
 
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi           i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna się konsultacje             z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2024 roku.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                 i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
 
Projekt uchwały zamieszczony zostanie od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe / Platforma konsultacji                  ( www.konsultacje.bytom.pl ).
 
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 21 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
drogą elektroniczną na adres: as@um.bytom.pl
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie Gminy Bytom www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe / Platforma konsultacji (www.konsultacje.bytom.pl).
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Załączniki

projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2024 roku