Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XII/167/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lipca 2015 r., wszczyna się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Orzegowskiej w Bytomiu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 571, z późn. zm. ) zaprasza się do udziału w konsultacjach.
Projekt uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczony będzie w dniach od 24 lipca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl.
Konsultacje odbywają się w trybie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.).
Uwagi i opinie dotyczące ww. projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2023 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:
Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
oraz drogą elektroniczną na adres: aa@um.bytom.pl
Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół i przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem ww. uchwały. Protokół podaje się do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska

Załączniki

Tekst projektu planu Rysunek projekt planu Prognoza środowiskowa - mapa Prognoza środowiskowa