W związku ze zmianą art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284), wprowadzoną art. 51 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 )  informację o wydłużeniu terminu konsultacji projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bytom do dnia 4 maja  2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności na terenie Gminy Bytom ma funkcjonować minimum 60 ogólnodostępnych punktów ładowania w tym celu przedkłada się projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania do konsultacji społecznych zgodnie z zapisami w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego w załącznikach
w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Wypełniony formularz należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy akt@um.bytom.pl, w tytule maila należy wpisać hasło „Konsultacje społeczne" lub też za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Referatu Transportu Lokalnego Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta przy ul. Smolenia 35 w Bytomiu

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 109/20 PREZYDENTA BYTOMIA Z DNIA 18 MARCA 2020 r. Część 1. Opisowa Część 2. Mapy 1:500 Część 2. Mapy 1:5000 Formularz konsultacyjny